FAQs Complain Problems
"समृद्द गाउँपालिका हाम्रो अभियान सबै सुखी र खुसी रहौं यहि हाम्रो पहिचान"

 

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

विवरण भरेको अनुसूची फारम

शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र

जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र

बाबुको नागरिकताको प्रमाणपत्र 

पासपोर्ट साइजको सादा फोटो ५ प्रति

विवाहित महिलाको हकमा विबाह दर्ताको प्रमाण पत्र

माईतीपट्टिका बाबु वा आमा वा परिवारका कुनै सदस्यको नागरिकता(प्रयोजनको हेरी बसाई सराई,मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र)

जग्गाधनि प्रमाण पुर्जा

नापी नक्सा (ब्लु प्रिन्ट)

जग्गा धनीको नागरिकता प्रमाण पत्र

घर नक्साको ढाँचा(डीजाईन) र कर चुक्ता गरेको रसिद

जेष्ठ नागरिक (अन्य )७० वर्ष वा सो भन्दा माथि 

जेष्ठ नागरिक (दलित)६० वर्ष वा सो भन्दा माथि

बिधुवा महिला

एकल महिला

अति असक्त अपाङ्ग

पूर्ण अपाङ्ग

दलित बालबालिका (जन्मेको दिन वाट ५ वर्ष सम्म)

विबरण भरेको अनुसूची फारम

शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र

जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र

बाबुको नागरिकताको प्रमाणपत्र

पासपोर्ट साईजको सादा फोटो ५ प्रति

विवाहित महिलाको हकमा विबाह दर्ताको प्रमाणपत्र

माइतीपट्टिका बुवा वा आमा वा परिवारका कुनै सदस्यको नागरिकता(प्रयोजन हेरी बसाई सराई,मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र )